INFORMACJE PRIVACY

Nota informacyjna udzielana zgodnie z art. 13 Dekretu Legislacyjnego 196/03 -Prywatność (opublikowany w Dzienniku Urzędowym w dniu 29 lipca 2003, Seria główna nr 174, Dodatek zwykły 123/L).
Powyższa ustawa reguluje zagadnienia dotyczące poufności danych osobowych i nakłada szereg obowiązków na podmiot przetwarzający informacje dotyczące osób trzecich.
Zgodnie z ustawą, przez "przetwarzanie" danych rozumie się "każdą operację lub zbiór operacji, przeprowadzanych również bez pomocy narzędzi elektronicznych, dotyczących prowadzenia bazy danych, redakcji kart księgowych i innych, wypełniania modeli deklaracji podmiotów zastępczych dla podatku dochodowego wyłącznie w stosunku do osób innych niż zatrudnieni pracownicy, zbierania, utrwalania, organizowania, przechowywania, przeglądania, opracowywania, zmieniania, selekcji, wyciągu, porównywania, korzystania, łączenia, blokowania, komunikowania, rozpowszechniania, usuwania i niszczenia danych, również jeśli nie są one zapisane w bazie danych, wykonywania zamówionego oprogramowania oraz witryn internetowych, naprawy komputerów oraz danych w nich zawartych, włączywszy w to hasło systemu oraz inne zabezpieczania, oraz związanych z wszelkimi innymi działaniami przewidzianymi dla działalności prowadzonej przez nasz Kemping Village I Tre Moschettieri.www:tremoschettieri.com i www.tremoschettieri.it
W związku z poniższymi punktami, omawiającymi sytuacje, w których mogą Państwo mieć do czynienia z naszym Kemping Village I Tre Moschettieri :
- umowy dotyczące dostawy dóbr materialnych, niematerialnych oraz usług;
- stosunki handlowe oraz wszelkiego rodzaju współpraca.
informujemy, że dane dotyczące Państwa spółki oraz osób fizycznych wyznaczonych przez Państwa do działania w Państwa imieniu, są niezbędne do prowadzenia zwykłych operacji dotyczących omówionych sytuacji i że w związku z powyższym przekazanie danych jest obowiązkowe;
 
- Podanie wszystkich wymaganych danych jest obowiązkowe. Przetwarzając dane możemy uzyskać informacje określone przez ustawę jako "wrażliwe", ponieważ można za ich pośrednictwem poznać stan zdrowia, przynależność do związków zawodowych, przekonania religijne i filozoficzne. Z powodu opisanych powyżej względów prosimy o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych.

Dane zebrane za pośrednictwem Internetu: nasz Kemping Village I Tre Moschettieri wykorzystuje na swej witrynie technologie umożliwiające śledzenie adresów IP oraz "Cookies", w celu śledzenia wizyt na witrynie, w szczególności:
a) adresy IP: zbierane są adresy IP wszystkich osób odwiedzających witrynę. Zebrane dane są wykorzystywane do zarządzania operacjami techniczno-administracyjnymi naszej Firmy, diagnostyki ewentualnych problemów technicznych oraz aby zapobiec naruszeniom strony i nadużyciom.
b) pliki Cookies: nasza Spółka może korzystać z technologii "Cookie", w celu poprawy możliwości użytkowania oferowanych usług, przypisując plik cookie połączonemu z witryną odwiedzającemu. Pliki cookie są wykorzystywane również do określenia ilości odwiedzin naszej witryny oraz śledzenia Państwa profilu podczas procesu zamawiania usług, w celu obliczania zniżek i zarządzania promocjami, które mogą przysługiwać Państwa kontu. Goście witryny mogą wyłączyć w swej przeglądarce funkcję śledzenia plików cookie, ale w niektórych przypadkach może to spowodować nieprawidłowości w działaniu naszej strony.

Informacje na temat wykorzystywania plików cookies zawarte są w Dyrektywie 2009/136/WE.
Dalsze informacje dotyczące ogłoszeń reklamowych Google Adwords oraz Remarketingu zawarto w Normach dotyczących reklamy Google.

Przekazywanie i rozpowszechnianie danych: podane przez Państwa dane mogą zostać przekazane i/lub rozpowszechniane, aby zrealizować zobowiązania wynikających z umowy z naszą Spółką zobowiązań, w celach wynikających z tych zobowiązań, w celach związanych z wystawieniem referencji, w związku z działaniami handlowymi i promocyjnymi produktów naszej Spółki; ponadto, dane mogą zostać przekazane:
- pracownikom biura i/lub firmy działających w charakterze administratora danych i wyznaczonych do ich przeznaczania w celu wykonania zamówionych przez Państwa usług; personel ten został odpowiednio przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych oraz prawa do ich ochrony.

Przetwarzanie danych obejmuje identyfikację niektórych podmiotów, na których spoczywają szczególne zobowiązania i odpowiedzialność.
Podane zostają następujące informacje na temat:
- Podmiotu uprawnionego do przetwarzania danych osobowych oraz Administratora danych, którym jest: Camping Village I Tre Moschettieri – Via Capanno di Garibaldi, 22 – Lido di Pomposa-44020-Comacchio(FE)- P.IVA 00255990384 tel.(+39)0533380376-Fax.(+39)0533380377
- Osób wyznaczonych do przetwarzania danych: to pracownicy i/lub współpracownicy firmy Camping Village I Tre Moschettieri

Dane, o których mowa, będą przetwarzane:
- na nośniku papierowym i elektronicznym jakiegokolwiek rodzaju;
- przez podmioty upoważnione, identyfikowane w ciągły sposób, odpowiednio przeszkolone i poinformowane na temat obowiązków nakładanych obowiązującymi przepisami;
- zobowiązując się do ich aktualizowania, usuwania danych przestarzałych, niekoniecznych lub nieistotnych;
- zobowiązując się do stosowania środków organizacyjnych i zabezpieczających wymaganych prawem, mających na celu zagwarantowanie poufności oraz uniknięcie nieupoważnionego dostępu do danych podmiotów trzecich lub osób nieupoważnionych.

W celu skorzystania ze wspomnianych praw przewidzianych art. 7 Dekretu Legislacyjnego 196/03, osoba zainteresowana musi złożyć pisemny wniosek do firmy: Camping Village I Tre Moschettieri – Via Capanno di Garibaldi, 22 – Lido di Pomposa-44020-Comacchio(FE)- P.IVA 00255990384 tel.(+39)0533380376-Fax.(+39)0533380377


 
comacchio
village for all
ferrara
ospitalità italiana
mirabilandia
Informative

We and selected third parties use cookies or similar technologies for technical purposes and, with your consent, also for other purposes as specified in the cookie policy. If you close this banner by ticking or clicking on "Decline", only technical cookies will be used. If you want to select the cookies to be installed, click on "Customize". If you prefer, you can consent to the use of all cookies, including those other than technical, by clicking on "Accept all". You can change your choice at any time.